Монголын Ардчилсан Хөдөлгөөний намын 2008 оны Иргэдийн хандив

Хандив өгсөн Намд/Тойрогт Хэмжээ
Л.Эрдэнэтуул Намд 300.00
П.Төгсжин Намд 500.00
Н.Отгонжаргал Намд 450.00
Нийт 1,250.00