Иргэний эвсэлын 2008 оны Аж ахуйн нэгжийн хандив

Хандив өгсөн Намд/Тойрогт Хэмжээ
Датаком ХХК Намд 3,000.00
Синосат Монголиа Намд 3,000.00
МАКС групп Намд 3,000.00
Гангажаргалан ХХК Намд 3,000.00
ИнкоЗон ХХК Намд 3,000.00
Нийт 15,000.00