Монголын Социал Демократ Намын 2012 оны Аж ахуйн нэгжийн хандив

Хандив өгсөн Намд/Тойрогт Хэмжээ
Маргад дээд сургууль Намд 2,000.00
Ди Эйч Эл ХХК Намд 500.00
Нийт 2,500.00