Монголын Социал Демократ Намын 2012 оны Иргэдийн хандив

Хандив өгсөн Намд/Тойрогт Хэмжээ
Хонголзул Намд 310.00
Ц.Эрдэнэбаатар /гэр бүлээрээ/ Намд 2,500.00
Ц.Цэрэндаш Намд 1,930.00
О.Баттөмөр Намд 1,500.00
Ж.Чимэдцэрэн Намд 1,000.00
Ч.Батсүх Намд 1,500.00
Д.Ганболд Намд 300.00
Маргад ДС-ийн хамт олон Намд 820.00
П.Алтанцэцэг Намд 528.00
Л.Төр-Од Намд 1,000.00
П.Онхуудай Намд 400.00
Ц.Цэрэндагва Намд 800.00
Мөнхбат Намд 910.00
Ц.Александр /ах дүү, төрлүүд/ Намд 3,440.00
Ж.Банзрагч Намд 300.00
Г.Тунгалаг Намд 959.00
Б.Энхбаяр Намд 1,000.00
Ч.Батбар Намд 720.00
Нийт 19,917.00