Монголын Ногоон намын 2012 оны Иргэдийн хандив

Хандив өгсөн Намд/Тойрогт Хэмжээ
О.Бум-Ялагч Намд 600.00
С.Маам Намд 1,000.00
С.Баасанжав Намд 750.00
А.Гэсэржав Намд 370.00
С.Дорлиг Намд 260.00
Д.Батбаатар Намд 500.00
Ундрах Намд 1,000.00
Б.Ундармаа Намд 1,000.00
О.Бум-Ялагч Намд 600.00
С.Маам Намд 1,000.00
С.Баасанжав Намд 750.00
А.Гэсэржав Намд 370.00
С.Дорлиг Намд 260.00
Д.Батбаатар Намд 500.00
Ундрах Намд 1,000.00
Б.Ундармаа Намд 1,000.00
Нийт 10,960.00