Монголын Социал Демократ Намын 2016 оны Аж ахуйн нэгжийн хандив

Хандив өгсөн Намд/Тойрогт Хэмжээ
ТТЕЗ ХХК 37-р тойрогт 12,000.00
Сант-Өндөр ХХК 37-р тойрогт 10,000.00
Тэргүүн оюун ХХК 63-р тойрогт 2,000.00
Нийт 24,000.00