Ардчилсан намын 2016 оны Аж ахуйн нэгжийн хандив

Хандив өгсөн Намд/Тойрогт Хэмжээ
Түмэн шувуут ХХК Намд 15,000.00
Нийт 15,000.00