Ардчилсан намын 2016 оны Аж ахуйн нэгжийн хандив

Хандив өгсөн Намд/Тойрогт Хэмжээ
Батнаяд ХХК Намд 15,000.00
Эрдэнэбулган ХХК 3-р тойрогт 15,000.00
Болд софт ХХК 70-р тойрогт 15,000.00
Нийт 45,000.00