Ардчилсан намын 2016 оны Аж ахуйн нэгжийн хандив

Хандив өгсөн Намд/Тойрогт Хэмжээ
Заг ХХК 32-р тойрогт 5,000.00
Заг ХХК 37-р тойрогт 5,000.00
Нийт 10,000.00