Ардчилсан намын 2016 оны Аж ахуйн нэгжийн хандив

Хандив өгсөн Намд/Тойрогт Хэмжээ
Бридж ХХК 1-р тойрогт 15,000.00
Бридж ХХК 70-р тойрогт 15,000.00
Нийт 30,000.00