Ард түмнээ хайрлая намын 2016 оны Аж ахуйн нэгжийн хандив

Хандив өгсөн Намд/Тойрогт Хэмжээ
Батсарай ХХК 48-р тойрогт 3,000.00
Батсарай ХХК 51-р тойрогт 11,000.00
Нийт 14,000.00