Ард түмнээ хайрлая намын 2016 оны Иргэдийн хандив

Хандив өгсөн Намд/Тойрогт Хэмжээ
Л.Баяндалай 51-р тойрогт 2,000.00
С.Бямбаахүү 51-р тойрогт 1,000.00
С.Ганболд 51-р тойрогт 3,000.00
С.Алтантуяа 72-р тойрогт 1,000.00
Нийт 7,000.00