Мэдээллийг нам, эвсэлүүд болон бие даагчдын Сонгуулийн ерөнхий хороо, Үндэсний Аудитын газарт өгсөн тайланд үндэслэсэн болно.

Намын хандивын хүснэгтийг (Мянган төгрөг) өөр харуулав.

Улс төрийн нам/эвсэл бие даагч Огноо Хандивын төрөл Тоо Хэмжээ
Ард түмнээ хайрлая нам 2016 Аж ахуйн нэгж 2 14.00
Ард түмнээ хайрлая нам 2016 Иргэн 4 7.00
Ардчилсан нам 2016 Иргэн 2446 5,728.50
Ардчилсан нам 2016 Аж ахуйн нэгж 204 2,376.00
Ардчилсан нам 2013 Иргэн 626 3,138.54
Ардчилсан нам 2013 Аж ахуйн нэгж 124 5,518.40
Ардчилсан нам 2012 Иргэн 3122 2,984.45
Ардчилсан нам 2012 Аж ахуйн нэгж 278 788.49
Ардчилсан нам 2009 Аж ахуйн нэгж 11 53.00
Ардчилсан нам 2009 Иргэн 253 279.36
Ардчилсан нам 2008 Иргэн 182 182.00
Ардчилсан нам 2008 Аж ахуйн нэгж 5 13.00
Бие даан нэр дэвшигч 2016 Иргэн 447 880.00
Бие даан нэр дэвшигч 2016 Аж ахуйн нэгж 17 161.00
Бүгд найрамдах нам 2016 Иргэн 29 55.00
Бүгд найрамдах нам 2016 Аж ахуйн нэгж 6 42.00
Иргэний зориг ногоон нам 2016 Иргэн 42 93.00
Иргэний зориг ногоон нам 2012 Иргэн 877 866.80
Иргэний зориг ногоон нам 2012 Аж ахуйн нэгж 21 60.30
Иргэний зориг ногоон нам 2008 Иргэн 154 153.35
Иргэний зориг ногоон нам 2008 Аж ахуйн нэгж 18 51.69
Иргэний Хөдөлгөөний нам 2016 Иргэн 43 108.00
Иргэний Хөдөлгөөний нам 2016 Аж ахуйн нэгж 4 48.00
Иргэний эвсэл 2008 Иргэн 97 81.75
Иргэний эвсэл 2008 Аж ахуйн нэгж 5 15.00
Монгол Ардын нам 2016 Иргэн 3262 10,983.30
Монгол Ардын нам 2016 Аж ахуйн нэгж 159 1,840.00
Монгол Ардын нам 2013 Иргэн 714 3,533.02
Монгол Ардын нам 2013 Аж ахуйн нэгж 8 250.00
Монгол Ардын нам 2012 Иргэн 2777 2,649.68
Монгол Ардын нам 2012 Аж ахуйн нэгж 26 66.50
Монгол Ардын нам 2009 Аж ахуйн нэгж 41 181.10
Монгол Ардын нам 2009 Иргэн 511 1,037.78
Монгол Ардын нам 2008 Иргэн 136 144.90
Монгол Ардын нам 2008 Аж ахуйн нэгж 23 66.50
Монгол Ардын Хувьсгалт нам 2016 Иргэн 651 1,510.10
Монгол Ардын Хувьсгалт нам 2016 Аж ахуйн нэгж 41 554.10
Монгол Ардын Хувьсгалт нам 2013 Иргэн 220 576.14
Монгол Ардын Хувьсгалт нам 2013 Аж ахуйн нэгж 1 50.00
Монгол Консерватив нам 2016 Иргэн 14 25.95
Монголын Ардчилсан Хөдөлгөөний нам 2008 Иргэн 3 1.25
Монголын Ногоон нам 2012 Иргэн 16 10.96
Монголын Ногоон нам 2012 Аж ахуйн нэгж 6 17.00
Монголын Социал Демократ Нам 2016 Иргэн 32 50.80
Монголын Социал Демократ Нам 2016 Аж ахуйн нэгж 3 24.00
Монголын Социал Демократ Нам 2012 Иргэн 18 19.92
Монголын Социал Демократ Нам 2012 Аж ахуйн нэгж 2 2.50
Монголын Уламжлалын Нэгдсэн нам 2016 Иргэн 7 12.30
Монголын Уламжлалын Нэгдсэн нам 2012 Иргэн 43 22.00
Монголын Уламжлалын Нэгдсэн нам 2012 Аж ахуйн нэгж 13 130.00