Монголын Уламжлалын Нэгдсэн нам (МУНН)

Сонгуулийн санхүүжилт/зардал (2008)

ОРЛОГО

Нам, эвсэл, бие даан нэр дэвшигчийн өөрийн хөрөнгөөс өгсөн Хуулийн этгээдээс өгсөн хандив Иргэдээс өгсөн хандив талархан дэмжигч намаас Бусад
4,000.00 15,000.00 11,578.1 0.00 0.00

ЗАРДАЛ

мөрийн хөтөлбөрийг тайлбарлан таниулах Нэр дэвшигчийг сурталчлах Хурал цуглаан зохион байгуулах Ажилтны хөлс, урамшуулал Бичиг хэрэг Шуудан холбоо Шатахуун, унаа Томилолт Бусад
20,846.3 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,762.5 6,150.00 0.00 819.3

НИЙТ ДҮН:

Нийт орлого Нийт зарлага Үлдэгдэл
30,578.1 30,578.1 0.00