Мэдээллийг нам, эвсэлүүд болон бие даагчдын Сонгуулийн ерөнхий хороо, Үндэсний Аудитын газарт өгсөн тайланд үндэслэсэн болно.

Сонгуулийн санхүүжилтын хүснэгтийг (Мянган төгрөг) өөр харуулав.

Улс төрийн нам/эвсэл бие даагч Сонгуулийн жил Нийт орлого Нийт зарлага Үлдэгдэл
Ардчилсан нам 2013 6632150.00 6632130.00 17.70 Дэлгэрэнгүй
Монгол Ардын Хувьсгалт нам 2013 815856.00 815771.00 84.90 Дэлгэрэнгүй
Монгол Ардын нам 2013 3230700.00 5068670.00 -1837970.00 Дэлгэрэнгүй
Монголын Ногоон нам 2012 102050.00 102165.00 -115.35 Дэлгэрэнгүй
Эх Орон нам 2012 387277.00 378800.00 8476.50 Дэлгэрэнгүй
Иргэний Хөдөлгөөний нам 2012 169608.00 169330.00 278.50 Дэлгэрэнгүй
Монголын Социал Демократ Нам 2012 302151.00 298211.00 3939.60 Дэлгэрэнгүй
Ардчилсан нам 2012 16192600.00 16141100.00 51514.70 Дэлгэрэнгүй
Иргэний зориг ногоон нам 2012 1293470.00 1289950.00 3513.60 Дэлгэрэнгүй
Монгол Ардын нам 2012 14471800.00 14252400.00 219400.00 Дэлгэрэнгүй
Монголын Уламжлалын Нэгдсэн нам 2012 152250.00 151965.00 285.00 Дэлгэрэнгүй
Эрх Чөлөөг Хэрэгжүүлэгч нам 2012 30352.50 30334.50 18.00 Дэлгэрэнгүй
Ардчилсан нам 2009 2953410.00 2953400.00 7.10 Дэлгэрэнгүй
Монгол Ардын Хувьсгалт нам 2009 1992170.00 1992170.00 -0.00 Дэлгэрэнгүй
Эрх Чөлөөг Хэрэгжүүлэгч нам 2008 4505.00 4500.00 5.00 Дэлгэрэнгүй
Иргэний зориг ногоон нам 2008 205038.00 204806.00 232.09 Дэлгэрэнгүй
Ардчилсан нам 2008 6080000.00 6199180.00 -119181.00 Дэлгэрэнгүй
Монголын Ардчилсан Хөдөлгөөний нам 2008 1732.00 1715.30 16.70 Дэлгэрэнгүй
Монгол Ардын Хувьсгалт нам 2008 943116.00 940591.00 2525.00 Дэлгэрэнгүй
Монголын Уламжлалын Нэгдсэн нам 2008 30578.10 30578.10 0.00 Дэлгэрэнгүй