Хуулиас
Улс төрийн намын санхүүжилттай холбоотой хуулийн заалтуудаас түүвэрлэн авч ашиглахад хялбар байдлаар бэлтгэлээ. Хуулийн эхтэй нь танилцахыг хүсвэл www.legalinfo.mn сайтруу орж үзнэ үү.