Мэдээллийг нам, эвсэлүүд болон бие даагчдын Сонгуулийн ерөнхий хороо, Үндэсний Аудитын газарт өгсөн тайланд үндэслэсэн болно.

Намын хандивын хүснэгтийг (Мянган төгрөг) өөр харуулав.