Овог нэр: Ц.Зориг
Албан тушаал: Монгол Улсын Дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 77 537 000.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 16 899 900.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 1
Үйлдвэр үйлчилгээний: 0
Бусад тоогоор: 2
Нийт дүн: 378 000 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Volkswagen, Tiguan- 1
Нийт дүн: 47 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Адуу- 48, Үхэр- 36, Хонь- 129
Нийт дүн: 51 060 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Эзэмших, 10000 м2-1, Эзэмших, 1400 м2-1, Өмчлөх, 700 м2-1
Нийт дүн: 15 000 000.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 130 000 000.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 108 064 000.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр:
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 0.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд