Овог нэр: Ц.Зориг
Албан тушаал: Монгол Улсын Дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч
× Энэхүү хамаарлыг АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 84 455 700.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 32 104 500.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 2
Үйлдвэр үйлчилгээний: 0
Бусад тоогоор: 1
Нийт дүн: 378 000 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Volkswagen,Tiguan- 1
Нийт дүн: 47 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Адуу-59, Үхэр-45, Хонь-162
Нийт дүн: 62 856 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: 0
Нийт дүн: 15 000 000.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 130 000 000.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 155 255 000.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр:
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 0.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд