Овог нэр: Л.Атарцэцэг
Албан тушаал: Монгол Улсын Дээд шүүхийн шүүгч
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэг



Орлого

Өөрийн орлого: 68 480 800.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 12 000 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 3
Үйлдвэр үйлчилгээний: 0
Бусад тоогоор: 3
Нийт дүн: 368 375 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Mitsubishi- 1
Нийт дүн: 23 500 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Хонь-15, Ямаа-8
Нийт дүн: 2 140 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Эзэмших, 400 м2-1, Эзэмших, 695 м2-1
Нийт дүн: 4 000 000.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 0.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 2 310 000.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр: Улаанбаатар хотын банк, Хас банк
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 66 750 000.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд