Овог нэр: Л.Атарцэцэг
Албан тушаал: Монгол Улсын Дээд шүүхийн шүүгч
× Энэхүү хамаарлыг АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 72 625 600.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 12 000 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 4
Үйлдвэр үйлчилгээний: 0
Бусад тоогоор: 2
Нийт дүн: 470 000 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Mitsubishi,Pajero- 1
Нийт дүн: 25 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Хонь-10, Ямаа-5
Нийт дүн: 1 400 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: 0
Нийт дүн: 4 000 000.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 0.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 5 378 000.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр: Улаанбаатар хотын банк
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 65 000 000.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд