Овог нэр: Д.Эрдэнэбалсүрэн
Албан тушаал: Монгол Улсын Дээд шүүхийн шүүгч
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 42 771 300.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 56 000 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 2
Үйлдвэр үйлчилгээний: 0
Бусад тоогоор: 2
Нийт дүн: 942 930 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Mercedes Benz, C180- 1, Toyota, Land Cruiser 100- 1
Нийт дүн: 56 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Эзэмших, 700 м2-2, Өмчлөх, 578 м2-1
Нийт дүн: 30 000 000.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 20 000 000.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 47 093 900.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр: Капитал банк, Голомт банк
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 165 000 000.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл: Патент-2
Эзэмшигчийн нэр: И.Гэрэлтуяа

Холбоотой нийтлэлүүд