Овог нэр: П.Цагаан
Албан тушаал: Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 42 093 200.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 1 240 910 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 4
Үйлдвэр үйлчилгээний: 0
Бусад тоогоор: 1
Нийт дүн: 2 293 000 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Өмчлөх, 1500 м2-1
Нийт дүн: 100 000 000.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 0.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 32 341 100.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр: Д.Оюунцэцэг
Нийт дүн: 77 000 000.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр: ШУТ-ийн сан
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 80 000 000.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд