Овог нэр: Б.Хурц
Албан тушаал: Тагнуулын ерөнхий газрын дарга
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 37 888 100.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 30 296 600.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 2
Үйлдвэр үйлчилгээний: 2
Бусад тоогоор: 4
Нийт дүн: 5 554 200 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Land Rover, Range Rover- 1
Нийт дүн: 150 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Үхэр-120
Нийт дүн: 60 000 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Эзэмших, 10 га-3, Эзэмших, 20 га-1, Эзэмших, 3 га-1, Өмчлөх, 0.07 га-1
Нийт дүн: 56 000 000.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 0.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 503 899 000.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр: Худалдаа хөгжлийн банк
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 99 500 000.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд