Овог нэр: Д.Ширмэн
Албан тушаал: Баянхонгор аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 14 870 300.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 21 740 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 0
Үйлдвэр үйлчилгээний: 3
Бусад тоогоор: 1
Нийт дүн: 1 185 000 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Уул уурхайн төхөөрөмж- 1
Нийт дүн: 80 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Эзэмших, 1315 м2-1, Эзэмших, 36 м2-1
Нийт дүн: 0.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 11 000 000.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 8 207 560.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр: Д.Ганболд
Нийт дүн: 275 000 000.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр: Хаан банк
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 250 000 000.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд