Овог нэр: Д.Тогтохсүрэн
Албан тушаал: Өвөрхангай аймгийн Засаг дарга
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 41 579 700.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 8 410 250.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 0
Үйлдвэр үйлчилгээний: 1
Бусад тоогоор: 0
Нийт дүн: 30 000 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Toyota,Crown- 1
Нийт дүн: 17 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Ямаа-20, Хонь-40, Үхэр-4, Адуу-7
Нийт дүн: 19 000 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Эзэмших, 2000 м2-1
Нийт дүн: 0.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 0.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 3 665 350.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр:
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 0.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд