Овог нэр: З.Энхболд
Албан тушаал: Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн, Монгол Улсын Их Хурлын дарга
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 48 816 300.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 24 490 600.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 2
Үйлдвэр үйлчилгээний: 0
Бусад тоогоор: 1
Нийт дүн: 270 000 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Адуу-3, Хонь-50
Нийт дүн: 13 000 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Эзэмших, 1783 м2-1
Нийт дүн: 500 000.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 2 000 000.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 34 498 600.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр:
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 0.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд