Регистрийн дугаар: 8488924

Бүртгэлийн дугаар: 2147483647

Гишүүдийн тоо: 2100

Намын дарга:

Монголын Ногоон нам (МНН)

Анх байгуулагдсан огноо: 2006-07-01

Улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн огноо:

1990.05.13 2007.5.30-ны өдрийн 3 дугаар тогтоолоор намын мөрийн хөтөлбөр, шинэчилэн найруулсан намын дүрмийг, 2007.12.19-ний өдрийн 08 дугаар тогтоолоор намын дүрэмд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг улсын бүртгэлд тус тус бүртгэсэн.

Үүсгэн байгуулах баримт бичгийн тухай:

1990.05.13-ны өдрийн Монголын Ногоон намыг зохион байгуулах хурлаар Монголын Ногоон намын дүрмийг баталсан /УДШ-ийн 1990.05.26.06-р тогтоолоор бүртгэсэн/ 1990.11.25.-ны өдрийн МНН-ын анхдугаар их хурлаар баталсан. /УДШ-ийн 1991.06.30.04-р тогтоолоор бүртгэсэн/ 1993.03.04-ний өдрийн МНН-ын IIIхурлаар МНН-ын дүрэм баталсан 2007.04.20-ны өдрийн МНН-ын V Их хурлын тогтоолоор дүрмийг шинэчлэн баталсан. /УДШ-ийн 2007.05.30.03-р тогтоолоор бүртгэсэн/ 2007.11.03-ны өдрийн МНН-ын 6-р Их хурлын 04-р тогтоолоор намын дүрмийг баталсан. /УДШ-ийн 2007.12.19.08-р тогтоолоор бүртгэсэн. 2008.04.19-ний өдрийн МНН-ын 7-р Их хурлын 05-р тогтоолоор дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай /УДШ-ийн 2008.05.01.05-р тогтоолоор бүртгэсэн/ 2011.08.28-ын МНН-ын ээлжит их хурлын 07-р тогтоолоор дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах /УДШ-ийн 2011.10.14.12-р тогтоолоор бүртгэсэн/

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ олгогдсон огноо:

Улсын Дээд шүүхийн 1990 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн 06 дугаар тогтоолоор бүртгүүлсэн байна.

Хаяг:

Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, Элит офис 205 тоот

Утас: 70110680, 99114854

Факс: 70110680

Email: mongolia.greenparty@gmail.com, info@nogoonton.com

Вэб сайт: http://www.mongoliangreenparty.mn/

Электрон шуудан: mongolia.greenparty@gmail.com, info@nogoonton.com

Анх байгуулагдсан огноо 2006-07-01

ОРЛОГО

Нам, эвсэл, бие даан нэр дэвшигчийн өөрийн хөрөнгөөс өгсөн Хуулийн этгээдээс өгсөн хандив Иргэдээс өгсөн хандив талархан дэмжигч намаас Бусад
64,606.6 11,660.00 25,783.2 0.00 0.00

ЗАРДАЛ

Мөрийн хөтөлбөрийг тайлбарлан таниулах Нэр дэвшигчийг сурталчлах Хурал цуглаан зохион байгуулах Ажилтны хөлс, урамшуулал Бичиг хэрэг Шуудан холбоо Шатахуун, унаа Томилолт Бусад
13,813.1 41,432.3 6,972.00 9,289.00 2,995.00 1,849.6 17,094.7 2,939.00 5,780.45

НИЙТ ДҮН:

Нийт орлого Нийт зарлага Үлдэгдэл
102,050.00 102,165.00 -115.35