Регистрийн дугаар: 8488932

Бүртгэлийн дугаар: 2147483647

Гишүүдийн тоо: 35000

Намын дарга:

Иргэний зориг ногоон нам (ИЗНН)

Анх байгуулагдсан огноо: 2006-07-10,2012-03-12

Улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн огноо:

УДШ-ийн 2002 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоолоор Иргэний Зориг-Бүгд Найрамдах намыг бүртгэхдээ улсын бүртгэлд анх бүртгүүлсэн дугаараар 1992.04.07-ны өдрөө тооцсон байна. 2000.03.09

Үүсгэн байгуулах баримт бичгийн тухай:

2000.03.09-ний 07 дугаар тогтоолоор Намын дүрмийг батлах тухай /УДШ-ийн 2000.03.23-ны өдрийн 04 дүгээр тогтоолоор бүртгэсэн/ 2000.12.20-ны өдрийн 08 дугаар тогтоолоор Иргэний Зориг намын үндэсний хорооны ээлжит бус хоёрдугаар хурлын тогтоолоор дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай /УДШ-ийн 2001.05.04-ний өдрийн 02 дугаар тогтоолоор бүртгэсэн/ 2002.03.01-ний өдрийн 1/01 Иргэний Зориг-Бүгд Найрамдах намтай холбогдох зарим шийдвэрүүдийг намын бүртгэлд оруулах талаар өргөдөл гаргах тухай, Иргэний Зориг-Бүгд Найрамдах намын үндэсний хорооны ээлжит 1 хурлын тогтоол №3 намын дүрэмд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийг оруулах /УДШ-ийн 2002.03.22.01-р тогтоолоор Иргэний Зориг-Бүгд Найрамдах нам гэж өөрчилж, дүрмийг бүртгэсэн/ 2005.03.31.05-р Иргэний Зориг-Бүгд Найрамдах намын Үндэсний хорооны ээлжит бус хурлын тогтоолоор намын дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай /УДШ-ийн 2005.04.27.09-р тогтоолоор бүртгэсэн/ 2006.01.15-ний №01/02 Иргэний Зориг-Бүгд найрамдах намын намын нэрийг нэрийг өөрчилж Иргэний Зориг нам гэж өөрчлөх тухай /УДШ-ийн 2006.03.23.02-р тогтоолоор бүртгэсэн / 2007.03.24.08-р Иргэний Зориг намын Үндэсний хорооны ээлжит хурлын тогтоолоор намын дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай /УДШ-ийн 2007.05.30-ны өдрийн 02-р тогтоолоор бүртгэсэн/ Иргэний Зориг намын үндэсний хорооны ээлжит хурлын 2008.05.10.05-р тогтоолоор намын дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай /УДШ-ийн 2008.05.23-ны 06-р тогтоолоор бүртгэсэн/ Иргэний Зориг намын 2012.01.28-ны өдрийн №08, №10 дугаар тогтоолуудаар намын нэрийг өөрчлөх, намын дүрэм батлах тухай /УДШ-ийн 2012.03.12.02-р тогтоолоор бүртгэсэн/ Иргэний Зориг Ногоон Намын Үндэсний хорооны 2015 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн хурлаар намын дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай /УДШ-ийн 2015.03.13-ны өдрийн 04-р тогтоолоор бүртгэсэн/

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ олгогдсон огноо:

Иргэний Зориг, Бүгд Найрамдах намууд нийлсэн, БНН-ын улсын бүртгэлийн дугаарт бүртгүүлсэн. Тус намын нэрийг Улсын Дээд шүүхийн иргэний хэргийн шүүх хуралдааны 2006.3.23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор “Иргэний Зориг Нам” болгон өөрчлөв. Улсын Дээд шүүхийн иргэний хэргийн шүүх хуралдааны 2012.03.12-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор “Иргэний Зориг Ногоон Нам” болгон өөрчлөв

Хаяг:

Иргэний Зориг Ногоон Намын Хэрэг Эрхлэх Газар 15141 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг Эрх чөлөөний талбай, ш/х – 90 Оранж Плаза, 606 тоот

Утас: 319006,314560,99114264,99113264,99297328

Факс: 976–11–319006

Email: zorigsan@hotmail.mn8,ganbat@civilgreen.mn,enkhtuya@civilgreen.mn,info@civilgreen.mn

Вэб сайт: http://www.civilwillgreen.mn/

Электрон шуудан: zorigsan@hotmail.mn8,ganbat@civilgreen.mn,enkhtuya@civilgreen.mn,info@civilgreen.mn

Анх байгуулагдсан огноо 2006-07-10,2012-03-12

ОРЛОГО

Нам, эвсэл, бие даан нэр дэвшигчийн өөрийн хөрөнгөөс өгсөн Хуулийн этгээдээс өгсөн хандив Иргэдээс өгсөн хандив талархан дэмжигч намаас Бусад
188,234.00 86,000.00 1,018,210.00 1,020.2 0.00

ЗАРДАЛ

Мөрийн хөтөлбөрийг тайлбарлан таниулах Нэр дэвшигчийг сурталчлах Хурал цуглаан зохион байгуулах Ажилтны хөлс, урамшуулал Бичиг хэрэг Шуудан холбоо Шатахуун, унаа Томилолт Бусад
620,490.00 347,668.00 5,489.9 38,538.2 2,257.5 5,422.5 128,098.00 242.8 141,747.00

НИЙТ ДҮН:

Нийт орлого Нийт зарлага Үлдэгдэл
1,293,470.00 1,289,950.00 3,513.6