× Эдийн засгийн ангиллын хүснэгтийг Мянган төгрөгөөр харуулав.
Мэдээллийг нам, эвсэлүүд болон бие даагчдын Сонгуулийн ерөнхий хороонд өгсөн тайланд үндэслэсэн болно.

Ардчилсан нам -ын 2016 онд авсан хандивыг эдийн засгийн ангиллаар

Хандив өгсөн Хэмжээ Хувь
Амьдралын даатгалын үйл ажиллагаа 5,000.00 1.34%
Арьс шир элдэх, засварлах, үслэг арьс боловсруулах, будах үйл ажиллагаа 5,000.00 1.34%
Барилга угсралт 10,000.00 2.69%
Боловсруулах үйлдвэрлэл 15,000.00 4.03%
Бөөний болон жижиглэн худалдаа; машин, мотоциклийн засвар үйчилгээ 45,000.00 12.10%
Гадаад харилцааны үйл ажиллагаа 5,000.00 1.34%
Зочид буудал, байр, сууц болон нийтийн хоолны үйлчилгээ 15,000.00 4.03%
Моторт тээврийн хэрэгслийн худалдаа 30,000.00 8.06%
Мэдээлэл холбоо 17,000.00 4.57%
Нэхмэл утсыг бэлтгэх, ээрэх үйл ажиллагаа 3,000.00 0.81%
Орон сууцны түрээсийн үйл ажиллагаа 30,000.00 8.06%
Сүлжмэл, нэхмэл эдлэл үйлдвэрлэл 3,000.00 0.81%
Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 15,000.00 4.03%
Төмөр болон гангийн цутгамал үйлдвэрлэл 13,000.00 3.49%
Үйлчилгээний бусад үйл ажиллагаа 131,000.00 35.22%
Шувууны аж ахуйн үйл ажиллагаа 15,000.00 4.03%
Эм, гоо сайхан, ариун цэврийн барааны төрөлжсөн дэлгүүрийн жижиглэн худалдаа 15,000.00 4.03%
Нийт 372,000.00 100%