× Эдийн засгийн ангиллын хүснэгтийг Мянган төгрөгөөр харуулав.
Мэдээллийг нам, эвсэлүүд болон бие даагчдын Сонгуулийн ерөнхий хороонд өгсөн тайланд үндэслэсэн болно.

Ард түмнээ хайрлая нам -ын 2016 онд авсан хандивыг эдийн засгийн ангиллаар

Хандив өгсөн Хэмжээ Хувь
Нийт 0.00 100%